شورای سیاست گذاری

شورای سیاستگذاری کنفرانس متشکل از پژوهشگران، صاحب منصبان، صاحبنظران و صنعتگران عالی رتبه صنعت خودرو می باشد که امر مهم هدایت و جهت گیری کنفرانس با استفاده از نقطه نظرات آنها تعیین می گردد. این شورا دارای ساختاری به شکل زیر در حوزه‌های مختلف می باشد.

شورای سیاست‌گذاری کنفرانس 

شواری سیاستگذاری علمی کنفرانس – شاخه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

شورای سیاستگذاری علمی کنفرانس – شاخه علوم مهندسی و فناوری‌های نوین