کارگروه ها

نام کار گروه اطلاعات بیشتر
سیاستگذاری کلان و صنعتی

تنظیم گری بازار

روش های تامین مالی و جذب سرمایه

اکوسیستم نوآوری و مدیریت بنگاههای دانش بنیان و استارتاپها

آینده پژوهی و سناریو پردازی

شبکه تامین تجهیزات و قطعات و ساختارهای آن

شبکه توزیع و خدمات و ساختارهای آن

مدیریت توسعه منابع انسانی در سطوح مختلف

فناوری‌های مورد نیاز برای زیرساخت‌های خودروهای برقی و هوشمند

فناوریهای مربوط به برقی‌سازی خودروها

فناوریهای پیشرفته خودرویی در حوزه خودرانی

تنظیم گری فنی