کارگاه ها

برنامه کنفرانس با توجه به شرایط حاکم، به صورت حضوری یا مجازی متعاقباً اعلام خواهد شد. 

لیست کارگاه هایی که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر است:

نام کارگاه مدرس اطلاعات بیشتر
The Online Workshop of Applications of Electric Vehicles in Smart Grids
Dr. Mehdi Rahmani-Andebili
کارگاه شبیه سازی و کنترل دینامیک خودروهای سنگین مفصلی با استفاده از نرم افزار TruckSim و MATLAB/Simulink
دکتر مجید مجیدی
کارگاه شبیه سازی و اجرای نرم افزار واقعیت افزوده خودرو سراتو
مرکز آموزش شرکت سایپا یدک