کارگاه بررسي استفاده حدكثري از ابزارهاي نوين تامين نقدينگي در صنعت خودرو

سرفصل کارگاه:

    • نقدينگي، رشد پايه پولي، تهديدها و فرصت ها
    • تحليل روشهاي موجود تامين نقدينگي صنايع خودروسازي و تشريح نقاط قوت و ضعف آنها
    • تشريح روش ها و راهكارهاي نوين تامين نقدينگي
    • ارائه مثال هايي كاربردي و ملموس از هريك از روش هاي پيشنهادي
    • (جمع بندي و تشريح موانع به منظور تسهيل در روشهاي پيشنهاد شده از طريق طرح در دولت، مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي مربوطه)

توضیحات:

افزايش نقدينگي به بلاي جان اقتصاد و تاثيرگذار در افزايش نابساماني و تورم افسار گسيخته تعبير مي شود؛ از اين رو دولت ها با استفاده از ابزارهاي در اختيار، سعي در مهار و كنترل حجم بالاي نقدينگي و تعادل بخشي بازار عرضه و تقاضا را دارند.

اما براستي چرا افزايش نقدينگي به نابهنجاري اقتصادي تعبير شده و بر هم زننده ثبات و رشد در اقتصاد معرفي مي شود؟ و آيا تهديد نقدينگي در دست آحاد جامعه را مي توان با بستر سازي قانوني مناسب و جذاب، به عنوان يك فرصت براي رشد صنعت (بويژه صنعت خودرو) در نظر گرفت؟

در اين كارگاه  قصد بر اين است با تحليل نقدينگي بالا در كشور از يك سو و نياز مبرم صنايع خودروسازي كشور به سرمايه در گردش ]با لحاظ كاهش هزينه هاي مالي[ از سوي ديگر، به راه هاي نوين جذب نقدينگي حداكثري براي صنايع خودروسازي پرداخته و پيشنهاداتي موثر، كاربردي و برگرفته از علم اقتصاد ارائه نمايد.

از اين رو،

 در بخش اول به نقدينگي و تغييرات در حجم پايه پولي، نقش پس اندازها، رابطه تورم و نوسانات نرخ ارز و آثار آنها بر اقتصاد و صنعت پرداخته خواهد شد.

بخش دوم جايگاه صنعت خودروسازي در كشور، روشهاي تامين نقدينگي موجود و نقاط ضعف و قوت آنها به صورت آماري و تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرد.

بخش سوم به تشريح راهكارهاي تبديل تهديد نقدينگي به فرصت در صنايع خودروسازي پرداخته و روشهاي نوين تامين نقدينگي براي صنايع بويژه صنايع خودروسازي كشور مورد بررسي قرار گرفته و مثال هايي ملموس از اين حيث ارائه خواهد گرديد.