هزینه شرکت در اولین کنفرانس پیشرفت‌های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

نوع ثبت نام حضوری مجازی ارائه مقاله به تعداد دلخواه
سازمان ها و شرکت ها
1 میلیون تومان
400 هزار تومان
200 هزار تومان
آزاد
650 هزار تومان
200 هزار تومان
هیئت علمی
500 هزار تومان
150 هزار تومان
دانشجو
300 هزار تومان
100 هزار تومان