نشست های برگزار شده

کارگاه بررسی استفاده حداکثری از ابزارهای نوین تامین نقدینگی در صنعت خودرو

کارگاه آموزش سابروتین نویسی در آباکوس با رویکرد شبیه سازی جوش و مواد خواص گرادیانی

کارگاه شبیه سازی و اجرای نرم افزار عیب یابی خودرو از طریق واقعیت افزوده

کارگاه شبیه سازی و کنترل دینامیک خودروهای سنگین مفصلی با استفاده از نرم افزار TruckSim و MATLAB/Simulink