محصولات دانش بنیان

محصولات دانش بنیان حاصل ایده های فناورانه در حوزه های مختلف صنعت خودرو هستند. اما لازم به ذکر است که اینگونه ایده ها باید به نحوی تایید شده باشند. به عبارت دیگر تنها طرح یک ایده به خودی خود قابل پذیرش در کنفرانس نیست، مگر اینکه یک مرجع معتبر آنرا ارزیابی کرده باشد. در ارائه محصولات دانش بنیان بیان شواهد کارکرد ایده و نتایج آن ضرورت دارد.