مجلات

مجلات معتبر متعددی که دارای نمایه های بین المللی هستند، از دریافت مقالات برگزیده کنفرانس استقبال نموده اند و امکان چاپ مقالات برتر کنفرانس در این مجلات فراهم می باشد.