کارگاه شبیه سازی و کنترل دینامیک خودروهای سنگین مفصلی با استفاده از نرم افزار TruckSim و MATLAB/Simulink

سرفصل کارگاه:

  • معرفی نرم‌افزار و آشنایی با بخش‌های مختلف آن
    1. مدل‌سازی زیرسیستم‌های مختلف خودرو
    2. پیکربندی و ایجاد یک خودروی سنگین مفصلی
  • شبیه‌سازی خودروی سنگین مفصلی
  • کنترل دینامیک جانبی خودروی سنگین مفصلی با استفاده از سیمولینک و تراکسیم

 

توضیحات:

 در بخش اول کارگاه، به معرفی نرم‌افزار TruckSim به عنوان یک نرم‌افزار کاربردی در شبیه‌سازی و کنترل دینامیک خودروهای سنگین و مفصلی پرداخته می‌شود. سپس نحوه مدل‌سازی زیرسیستم‌های خودرو شامل سیستم انتقال قدرت، تعلیق، ترمز، فرمان و تایر و ارتباط بین زیرسیستم‌‌های خودرو و همچنین پیکربندی خودروی سنگین مفصلی شامل کشنده و چند تریلر آموزش داده می‌شود.

در بخش دوم کارگاه، شبیه‌سازی خودروی سنگین مفصلی با ایجاد تست‌های استاندارد دینامیک طولی و عرضی و نحوه تغییردر رویه‌های استاندارد با حل چند نمونه پرداخته می‌شود. سپس به تحلیل خروجی‌های نرم‌افزار و ترسیم نمودار برای هر تست پرداخته می‌شود.

در بخش سوم نحوه اتصال نرم افزار TruckSim به محیط MATLAB/Simulink و ارسال و دریافت اطلاعات بین دو نرم افزار آموزش داده می شود و سپس کنترل دینامیک جانبی خودروی سنگین مفصلی با حل یک مثال نشان می‌شود.