سازمان اصلی

سازمان اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آتی در صنعت خودرو متشکل از ساختاری است که در شکل زیر نشان داده شده است. شورای سیاست گذاری کنفرانس نقش تعیین دیدگاه های کلان کنفرانس را در جنبه های مختلف ملی و بین المللی به عهده دارد. این شورا خود شامل زیر بخشهایی است که موضوعات مختلفی را در صنعت خودرو مد نظر قرار می دهند. کمیته علمی کنفرانس نقش سیاست گذاری موضوعات علمی و نحوه دریافت و داوری مقالات و نهایتا ارائه مقالات برگزیده را به عهده دارد. کمیته اجرایی کلیه اقدامات اجرایی قبل، در زمان کنفرانس و نیز در خلال دو دوره کنفرانس را به عهده دارد. نظر به وسعت حوزه های کنفرانس، شورای ارتباطات وظیفه اطلاع رسانی و هماهنگی بین عوامل مختلف دست اندر کار و سیاست گذاران و صنعت را به عهده دارد.