زبان مقاله

زبان رسمی اولین کنفرانس پیشرفت‌های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو فارسی است.  کلیه مقالات از هر سه نوع علمی، صنعتی و دانش بنیان بزبان فارسی پذیرفته می‌شود. اما مقالات علمی به زبان انگلیسی نیز پذیرفته می‌شوند.