تماس با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه: بزرگراه سردار جاویدان شهید سلیمانی – خیابان هنگام – خیابان شهید ملک لو – دانشکده مهندسی خودرو – آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای انتقال قدرت خودرو

airaft2020@iust.ac.ir
 
۰۲۱-۷۳۰۲۱۶۰۱
 
۰۲۱-۷۳۲۲۳۹۶۷