پیشنهاد کارگاه

برنامه کنفرانس با توجه به شرایط حاکم، به صورت حضوری یا مجازی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو این فرصت را فراهم کرده است تا پژوهشگران و صنعتگران علاقمند به ارائه کارگاه تخصصی، بتوانند با ارائه پیشنهاد به کمیته علمی و پس از تصویب آن، موفق به برگزاری کارگاه شوند.