برنامه سخنرانی

Kianush Purmojib

جناب آقای مهندس کیانوش پورمجیب

ریاست مرکز تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو

جناب آقای مهندس مهدی رادمنش

مدیرعامل مرکز تحقیقات سایپا

1064209_538

جناب آقای مهندس فرشاد مقیمی

مدیرعامل ایران خودرو