انواع مقاله

مقالات قابل پذیرش در اولین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده صنعت خودرو داری ماهیت علمی​، صنعتی و یا ایده های فناورانه (دانش بنیان) هستند. شرح مختصری درباره این مقالات در زیر آمده است.

مقالات علمی

مقالات علمی حاصل تحقیقات علمی خصوصا در مراجع دانشگاهی و بعضا در مراجع تحقیقی در صنعت هستند. این مقالات غالبا در حوزه های فناورانه و در سطح بین المللی قابل طرح هستند و از نتایج تحقیقات روز دنیا بهره می برند. در اینگونه مقالات مرور منابع روز و مرتبط حائز اهمیت است و بیان تمایز کار صورت گرفته نسبت به کار دیگران ضروری است. مقالات علمی در کلیه محورهای مشخص شده در کنفرانس قابل ارائه و پذیرش خواهد بود.

مقالات صنعتی

مقالات صنعتی حاصل دستاوردهای تحقیقی و بهینه سازی در حوزه های مختلف صنعت خودرو هستند. از آن جمله در بخش فنی میتوان به بهینه سازی ساخت قطعات، خطوط تولید، روشهای مونتاژ، روشهای تست، کنترل کیفیت و امثال آن اشاره کرد. اینها نمونه هایی از زمینه هایی هستند که نتایج آن در صورت اعطای مجوز از طرف موسسه مورد نظر، در قالب یک مقاله صنعتی در این کنفرانس قابل پذیرش و چاپ است. در اینگونه مقالات تعداد کمتر مراجع نسبت به مقالات علمی، قابل قبول است. در عوض در اینگونه مقالات ارائه شواهد عملی انجام کار و نتایج آن ضرورت دارد.